Tradycje

WSZYSCY TWORZYMY ATMOSFERĘ I KLIMAT NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole „SŁONECZKO” w Murowanej Goślinie jest placówką publiczną. Zostało założone w 1989 roku i było prowadzone do 31 sierpnia 2001 roku przez Miasto i Gminę Murowana Goślina. We wrześniu 2001 roku zostało przekształcone w placówkę publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną.

Nasze przedszkole działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty i podlega nadzorowi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Koncepcja kierowania przedszkolem „SŁONECZKO” ma na celu zaznaczenie naszej odrębności, indywidualności i nowoczesności w działaniu oraz efektywności związanej z jakością pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jednocześnie chcemy być otwarci na potrzeby najbliższego środowiska, a także korzystać z jego zasobów.

Budynek przedszkola jest zlokalizowany w zacisznej części Osiedla Zielone Wzgórza.

Dzieciom zapewniamy przestronne, pięknie urządzone i wyposażone sale oraz bezpieczny plac zabaw.

Oferujemy 145 miejsc dla dzieci w 6 oddziałach. Organizacja oddziałów (grup) zależy od wieku dzieci. Do każdej grupy uczęszczają dzieci w zbliżonym wieku. Maksymalna ilość dzieci w oddziale nie przekracza 25. Wszystkie dzieci korzystają z pełnego żywienia tj.  3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Dużą uwagę przywiązujemy do komfortu przebywania dzieci w przedszkolu poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania higieny osobistej oraz wypoczynku        i relaksu.

W każdej grupie pracuje jeden nauczyciel wychowawca. Czynimy starania, aby był  on wychowawcą swojej grupy od momentu rozpoczęcia edukacji, do jej ukończenia. Nauczyciele szanują prawo dzieci do swobodnej zabawy i twórczej aktywności poprzez zapewnienie stałego dostępu do zabawek, materiałów i rekwizytów.

Jednym z ważnych elementów naszych działań jest prezentacja wytworów dziecięcych.

W edukacyjnej pracy przedszkola jest miejsce na obcowanie z kulturą i sztuką  poprzez udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, wystawach malarskich.

Grono pedagogiczne przedszkola stara się rozwijać u dzieci zamiłowanie do kultury regionalnej oraz kształtować postawę wrażliwości na piękno przyrody i troski o czystość środowiska.

Każde dziecko jest dla nas tak samo ważne, każdemu przysługują równe prawa.

Dążymy do wychowania samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta Przedszkola „SŁONECZKO”.

Ważną  sferą naszej działalności jest pozyskiwanie sponsorów oraz angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości, organizację  wycieczek i innych imprez.

Życzliwość, wzajemne zaufanie, osobiste kontakty tworzą klimat i atmosferę przedszkola.

W księdze gości z przyjemnością czytamy opinie o pobycie w naszej placówce.

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola „SŁONECZKO”

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.

4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę aktywności,

 • zasadę indywidualizacji,

 • zasadę organizowania życia społecznego,

 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:

  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

  • twórczego rozwiązywania zadań,

  • odpowiedni poziom samodzielności,

  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • przestrzega:

  • praw innych ludzi,

  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

  • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 • dostrzega i szanuje:

  • potrzeby innych ludzi,

  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,

  • symbole narodowe,

  • środowisko naturalne;

 • nie obawia się:

  • występować publicznie,

  • reprezentować grupę, przedszkole,

  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

  • wykazywać inicjatywy w działaniu,

  • prosić o radę lub pomoc.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,

 • planowania miesięcznego,

 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),

 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metodę projektu, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Proces dydaktyczno-wychowawczy

Aby proces dydaktyczno-wychowawczy miał jak najlepsze efekty nauczyciele wykorzystują elementy metod naukowych zgodnie z aktualnymi potrzebami. Należą do nich:

Metoda Marii Kielar – Turskiej

Ukazuje ona, jak ważne w procesie wychowawczo -dydaktycznym jest skupienie uwagi na dziecku, obserwowaniu jego zachowań, wspomaganiu jego rozwoju poprzez podtrzymywanie jego zapału poznawczego, w zdobywaniu wiedzy o świecie oraz służenie pomocą w budowaniu obrazu otaczającego go świata. Dziecko, jako podmiot w procesie wychowania, jest współuczestnikiem wszystkich sytuacji wychowawczych. Może nie tylko słuchać i wykonywać polecenia, ale także proponować i poszukiwać, może stawiać problemy i pytać, a nie tylko odpowiadać.

Metoda Marii Montessori

Ta metoda daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Podążanie za dzieckiem wspomaga w pełni harmonijny rozwój jego osobowości – sprawia, iż czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. W zabawie z dziećmi przez cały czas z szacunkiem i uwagą obserwujemy ich postępy i trudności z jakimi się borykają. W myśl tej metody dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Techniki twórczego myślenia C.Freineta

Wykorzystujemy również w swojej pracy z dziećmi różnorodne techniki twórczego myślenia C.Freineta. Stosujemy w swojej pracy także, inne techniki twórczego myślenia np.; „burzę mózgów”, „język ciała”, „listę atrybutów”, „podobieństwa”, „ekspresję ruchową”, zabawy słowem, „co by było gdyby…”, „łańcuch skojarzeń”. Na efekty pracy tymi technikami nie trzeba długo czekać: dzieci umieją wyrażać własne myśli, pragnienia, przeżycia, stają się otwarte na świat i twórcze, mają bogatą wyobraźnię.

Metody: Rudolfa Labana, Kniesów, Weroniki Sherborn, Carla Orfa, Kinezjologii edukacyjnej Dennisona

Dzięki tym metodom aktywizacja ruchowa pozwoliła na poznanie własnego ciała, ukształtowanie związku między dzieckiem a otoczeniem, rozwijanie poczucia rytmu, aktywizacje prawej i lewej strony ciała. Aktywność ruchowa odpowiednio pokierowana aktywizuje mózg, wspomaga prawidłowy rozwój dziecka, koryguje zaburzenia rozwojowe, ugruntowuje i wyodrębnia tożsamość dziecka oraz daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. Zabawy ruchowe, które wprowadzamy w dużym stopniu wspierają proces integracji dziecka z rówieśnikami.

Metody: I. Majchrzak, G. Domana, „Słucham i mówię”, „Od obrazka do słowa”

To metody, dzięki którym wprowadzamy dziecko w świat pisma, jako świat znaczeń a nie izolowanych liter. Sylaba i wyrazy są podstawowymi elementami w budowaniu sprawności komunikacyjnej. Dzięki umiejętności samodzielnego odczytywania sylab, dziecko może w kolejnym etapie nauki samodzielnie odczytywać nowe wyrazy. W myśl tych metod w świecie dziecka wszystko jest nazwane i wszystko ma swoje podpisy.

Metoda Dobrego Startu

Poprzez Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, wprowadzamy dzieci w świat czytania i pisania na zajęciach w grupie.  Metoda ta pomagaja w rozwijaniu zdolności percepcyjnych dzieci, dlatego dzięki stopniowaniu trudności i ujęciu pięciu aspektów percepcji wzrokowej, propozycja ta jest bardzo przydatna dla dzieci w przygotowaniu do nauki czytania i pisania.

Pedagogika Zabawy KLANZA

Z powodzeniem w swych codziennych spotkaniach z dziećmi, wykorzystujemy, cały wachlarz zabaw proponowanych przez Pedagogikę Zabawy KLANZA. Metoda ta pozwala dzieciom bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony na tle i w związku z grupą. Zasady pracy tą metodą przewidują pozostawienie dziecku czasu i przestrzeni do odnalezienia siebie w grupie w zgodzie z poczuciem wewnętrznym. Dzięki wspólnym pląsom czują się one wartościowe, aktywne i swobodne.

Zabawy relaksacyjne przy muzyce oraz bajki terapeutyczne

Dzieci szczególnie dobrze czują się podczas zabaw relaksacyjnych, które proponujemy im, każdego dnia ich pobytu w przedszkolu. Pomagamy dzieciom znaleźć ich wewnętrzną równowagę i harmonię. Z powodzeniem wykorzystujemy również bajki terapeutyczne Dzięki tym propozycjom dzieci mogą wyciszyć się i odprężyć, aby efektywniej funkcjonować.    

Metoda projektów

Projekty edukacyjne na stałe zagościły w corocznej pracy z dziećmi. Ideą zaplanowanych projektów jest zdobycie jak najwięcej informacji, doświadczeń, poszukiwania rozwiązań i ciekawych działań. Metoda ta uczy zastosowania nowej wiedzy praktyce, dzielenia się informacjami z innymi, uczy pracy zespołowej, pobudza do myślenia i wyciągania wniosków. Projekty realizowane są w określonym zaplanowanym czasie i obejmują swoim zasięgiem wszystkie grupy wiekowe. Praca w projekcie angażuje dzieci, nauczycieli, personel rodziców oraz zaproszonych gości, także spotkania z ciekawymi ludźmi w miejscu ich pracy. Dzieci podczas wycieczek tematycznie związanych z projektem poznają przyrodę, zwierzęta, ludzi w ich naturalnym środowisku życia lub pracy. Podczas przebiegu projektów nauczyciele dostosowują metody formy pracy do możliwości psychofizycznych dzieci. Sytuacje projektowe pozostawiają trwałe przeżycia dzięki działaniom doświadczalnym i badawczym.

Edukacja Teatralna

Edukacja Teatralna sprzyja rozwijaniu inwencji twórczej, nabywaniu umiejętności wypowiadania swoich emocji w różnych formach wyrazu artystycznego, nabywaniu swobody występowania przed publicznością oraz poznawania sztuki.

Edukacja Teatralna otwiera przed dzieckiem świat fikcji i umowności „na niby”, uczy podejmowania ról i wyrażania ich zgodnie z własną inwencją. Rola edukacji teatralnej dla rozwoju dziecka od najmłodszych lat polega na prowadzeniu zabaw naśladowczych, zabaw z elementami dramy, inscenizowaniu wierszy i piosenek, naśladowaniu postaci, współuczestniczeniu w przedstawieniu oraz uczestnictwu w przedstawieniach w wykonaniu profesjonalnych aktorów.

W edukacji teatralnej przedszkolaków ważną rolę odgrywają rekwizyty, stroje, dekoracje, kukiełki, które zachęcają dzieci do zabawy.

Ważnym celem jest tu także kształcenie u małych aktorów zasad prawidłowej wymowy poprzez stosowanie ćwiczeń intonacyjnych, artykulacyjnych, oddechowych.

Najważniejszym jednak celem tych działań jest zainteresowanie, zaciekawienie oraz wesoła zabawa.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest realizowana zgodnie z przyjętym programem autorskim pt. „Ekoludki są wśród nas czyli jak mali i duzi wpływają na nasz świat”.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

 • prowadzą edukację pro zdrowotną i promocję zdrowia,

 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,

 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

 • Promocja zdrowia.

 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

 • Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,

 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

 • konsultacje i porady indywidualne,

 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją wielkopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • pasowanie na przedszkolaka,

 • sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,

 • mikołajki,

 • pieczenenie pierników

 • spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,

 • bal karnawałowy,

 • biesiada z Babcią i Dziadkiem,

 • witamy wiosnę

 • zajączkowi niespodzianki

 • Święto Rodziny,

 • Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. ewaluacji i ds. realizacji projektów edukacyjnych i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Priorytety na lata 2013/2014–2017/2018:

 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.

 3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 4. Lepsza organizacja pracy zespołowej.

 5. Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.

 6. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

Przyjęto do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2013r.