Procedura postępowania!

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZEDSZKOLU „SŁONECZKO” NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

1. Ze względu na sytuację epidemiczną Organ Prowadzący ogranicza liczebność grupy przedszkolnej do 12 osób.
2. W przedszkolu może funkcjonować 5 sal zajęć, które spełniają wytyczne GIS.
3. Pierwszeństwo będą miały dzieci, których rodzice są:
− pracownikami systemu ochrony zdrowia,
− służb mundurowych,
− pracowników handlu
− pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy z opieką w domu.
5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na teranie przedszkola.
6. Do przedszkola wchodzą tylko dzieci. Będą one odbierane od rodziców przez wyznaczonego pracownika, który dokona pomiaru temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Podczas odbierania dzieci, rodzice oczekują na zewnątrz gdzie zostanie odprowadzone ich dziecko przez wyznaczonego pracownika.
7. Rodzice są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.
8. 8. Do Przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, przyprowadzone i odbierane przez zdrowych rodziców lub opiekunów.
9. Czas przyprowadzania i odbierania dzieci należy skrócić do minimum.
10. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w warunkach izolacji domowej.
11. Jeżeli u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe zostanie ono odizolowane a rodzice niezwłocznie poinformowani w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
12. Rodzice i dzieci mają obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Maseczkę dziecka rodzice zabierają do domu.
13. Rodzice mają obowiązek przekazania swoim dzieciom informacji związanej ze szczególną sytuacją ich pobytu w przedszkolu (częste mycie rąk, mierzenie temperatury ciała, zabawa ograniczoną ilością zabawek, które można często dezynfekować, unikanie dotykania oczu, nosa, ust, zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia).
14. W przedsionku przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk zgodnie z zaleceniem GIS.
15. Przedszkole od 11.05.2020r. prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z udostępnieniem dzieciom zabawek i materiałów, które można dezynfekować.
16. Wprowadza się zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów osobistych dzieci.
17. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki, personel, nauczyciele, opiekunowie i dzieci nie muszą nosić maseczek osobistych.
18. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym będzie się odbywał zgodnie z ustalonym wewnętrznie grafikiem.
19. Pracownicy kuchni nie mają kontaktu z nauczycielami i personelem pomocniczym i obsługowym.

ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
2. Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola, nie wchodzą do pomieszczenia.
3. Pracownik mierzy temperaturę ciała dziecku, po czym wchodzi ono do szatni.
4. Przygotowanie wejścia dziecka nadzoruje inny pracownik, który przekazuje je do wyznaczonej sali.

Komentarze są wyłączone.